พลังงานสะอาดคืออะไร มีประโยชน์ต่อธุรกิจยุคปัจจุบันอย่างไร ?

พลังงานสะอาดมีประโยชน์ต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างมาก บทความนี้จะพาคุณมาหาตอบคำถามว่าพลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง ส่งผลดีต่อธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?
การใช้พลังงานสะอาดมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ

พลังงานสะอาดคืออะไร ทำไมองค์กรต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสนใจในการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ? บทความนี้จะพาคุณมาหาคำตอบว่าพลังงานสะอาดคืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร และต่อโลก

1. พลังงานสะอาดคืออะไร มีอะไรบ้าง ?

พลังงานสะอาด (Clean Energy) หมายถึง แหล่งพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ซึ่งการใช้พลังงานสะอาดนั้นมีความสำคัญมากต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก เพราะจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือถ่านหิน ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

2. คุณสมบัติของพลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง ?

พลังงานสะอาดนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่จะมีลักษณะร่วมกันดังนี้

 1. เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน

คุณสมบัติแรกที่สำคัญมากสำหรับพลังงานสะอาดก็คือ การเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือก็คือสามารถสร้างใหม่ได้เสมอ รวมถึงฟื้นฟูตัวเองได้โดยธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ

 1. ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการสร้าง และใช้งาน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของพลังงานสะอาด

 1. มีประสิทธิภาพสูง

เพื่อให้สามารถใช้งานแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลรูปแบบเดิมได้ พลังงานสะอาดจำเป็นที่จะต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถแปลงเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ลม หรือ น้ำ เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

 1. มีความปลอดภัย 

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของแหล่งพลังงานสะอาดก็คือ ความปลอดภัย โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

3. พลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง ?

แหล่งพลังงานสะอาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1.  พลังงานสะอาดที่มาจากธรรมชาติ

แหล่งพลังงานสะอาดที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานจากคลื่นน้ำในทะเล

 1.  พลังงานสะอาดที่มนุษย์สร้างขึ้น

แหล่งพลังงานสะอาดที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พลังงานไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล ซึ่งทำมาจากวัสดุชีวภาพ เช่น ขยะ ไม้ และฟางข้าว และพลังงานชีวภาพ ที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างไบโอดีเซล

พลังงานจากลม และแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างของพลังงานสะอาด

4. พลังงานสะอาดมีประโยชน์อย่างไร ?

เมื่อได้รู้ถึงคุณสมบัติที่ดีและประเภทของพลังงานสะอาดกันไปแล้ว ในลำดับถัดมา เราลองไปดูกันดีกว่าว่าพลังงานชนิดนี้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ใคร และมีข้อดีอะไรบ้าง ? 

ประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดต่อสิ่งแวดล้อม

 • ลดมลพิษทางอากาศ

พลังงานสะอาดช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ เนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ 

 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการพึ่งพา และใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใกล้จะหมดลงได้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดต่อองค์กร

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

การใช้พลังงานสะอาดมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เพราะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ โดยจะทำให้องค์กรของคุณดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

พลังงานสะอาด อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบโซลาร์เซลล์ถือว่ามีราคาถูกกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นการลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ในระยะยาว 

 • เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน

อีกหนึ่งประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดก็คือ การช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติได้ด้วย

 • ลดความเสี่ยงจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการออกกฎเกณฑ์สำหรับธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นการใช้พลังงานสะอาดจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกปรับ หรือถูกคิดภาษีด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงได้

การใช้พลังงานสะอาดจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และช่วยให้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ ดังนั้นหากสนใจอยากใช้พลังงานสะอาด GreenYellow สามารถช่วยคุณติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้โดยไม่ต้องลงทุน และเป็นเจ้าของใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (I-REC) ได้ สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-8081 หรืออีเมล gr*********@gr*********.com

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. What is Clean Energy? How does IT work? Why is IT so important. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงหลักล้านง่ายๆ เพียงติดต่อเราวันนี้ ติดต่อเรา
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
LinkedIn
X
Pinterest
WhatsApp

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ทีมงานหารือว่าควรติดแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่
Legal

รู้จัก ‘แบตโซลาร์เซลล์’ จำเป็นไหม ควรเลือกติดตั้งหรือไม่ ?

รู้จักระบบโซลาร์เซลล์ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจติดตั้ง ! ควรเลือกโซลาร์เซลล์ระบบไหน ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หรือไม่ ? มาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้

อ่านเพิ่มเติม
ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
โซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด ทำงานยังไง มีข้อดีอย่างไร ?

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง On Grid และ Off Grid อยากรู้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดทำงานยังไง บทความนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม
นักธุรกิจกำลังนึกถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
Solar PPA

เตรียมเปลี่ยนผ่าน สู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 100%

รู้จักรูปแบบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนา ที่ตอบสนองความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานทดแทน 100%

อ่านเพิ่มเติม

Free consultation